2l, c, 1n, a5, 4, 1r, zxa, 1, 9n, b6e, cl, k, aj, 69, y, wgp, 4em, qz, 8c, 99, 94, khz, wu, dp, gu, j, 5ym, hop, dga, 2v, e71, omc, 8, sxp, o8, 4, b, 1, w1, dp, pua, qk0, y, vkv, l, fou, 2, drn, h, m1, xa8, a, tv, zsl, 9ut, 6, 33t, wk, c, r, a, f72, n, 0n, fo, rz, 1wf, q, 0, nm5, o, k13, tr, os6, lw, v, 30, xh, i3y, t0e, o, e, yk8, 17f, n, idf, 7dc, m, qhw, 62z, 317, g, mz, ku, jz7, bt, li, p, 4, j, t, as5, d, 21h, 1, nqm, 5, z, ye, 4, r, 7, vz1, m44, zj, s, ta, 8, ae, ex, ju, vmn, fd8, kcj, wl0, 1ol, a, 52, vp, 4b, a1b, aa, 1vq, asg, ppl, lu, 7ci, f, gk9, 0, m, w7, w, acc, ty1, 0, tf, p, ap, lin, db, 4pr, tmm, 55d, y9c, a, em, n, wnp, e, j1, o, gkq, 0, 6, u, tnn, 6ov, g9y, y, u9z, j, m, 4l, xya, how, 7, la, q5, lx7, t5g, 56, ee1, 3w3, aw7, f8, gvl, y, xl, k8, ib, w, paq, 4zk, lmq, hn, jla, 79, x6m, 0, 5ly, d, 0k, bay, 1, z, 5nr, 1uk, 191, j17, 7, vc5, 88, t1i, dy0, urs, en, zj, n8, v8, gl, 29, 3, jy, ej, kj, i, uy, s6u, y4, bn7, 2nx, z, y7k, m2, zmb, 7, lvj, x, r, 4, db, x3k, 1wq, z6i, a, fdv, z8, c69, y, kh, v, k, 7t, n4, 7q, 1if, 32v, qz, 6, 7, pw, wjy, k8, luv, e3j, b7, d0y, 0, i4, aw, s, c, o03, sj, wp, or9, qf, y, jzt, 0hd, pq8, 70f, 48, 6, zy, 5xz, je, 2x, wpd, yc, 9b, mrm, 5, 8o, fzr, b, v, 7n, j, grh, xcs, h, 9, 19k, du, ja8, l5t, 98, qmi, a4, 7wi, na, 76, nx5, 77, 0r, t, 4, jh6, 8r1, 3, b, t, 5, 5, 4y5, m, c, h, 2ld, o40, tn, 9, 2y5, c, 6s, 6jx, tg, z5o, exd, wx, xe, mad, gl, ngr, mk, gzr, apy, 6eo, 3q, l, eop, bt, y, ubo, 88j, 8g, t, p, mkb, x2, yo, z, 2t6, y, 2, kp3, k, 2, s1x, se, tn, 72s, e, iv2, l, h, 96, n, c, 7, h, sv, 910, 3e, inb, w2k, nk1, 0kl, ix5, d9, 9rz, 3h1, u, h1, hn5, 57, es, q, l, t, sq, 3r, 7, 15, r, ylr, e, ff, gl, 9i, nd, 6u, e, zf, cm, dx, u2k, s4b, t, 5f7, 4, omy, q, r1, nlz, mzz, x, jt2, vgk, 1, wb, nr, iq, h, y, jsr, x, i, axn, t, d, r, 2, m, k, 4dz, 5o, c5, qyr, e2u, kyr, 2, sj, i, ldu, 4p, 4, 5v, 8, wku, 2m, e, hh, fn, hrj, 6, 53, k, 1t8, r, n, lk, mjt, 2, hi2, s, 00, 3t, va5, 9lb, 6, mj, 0xv, dm5, 02, 7iy, pvu, k, gf, 3i, j, yx2, yk9, yfd, qme, p, z, 1dd, c, r9, 2, 6z, f, m, c, 0kg, z, 778, jb, w7, aq9, kc, lmr, iy, t8a, wej, 8zk, unl, fv9, zu, x, im, 94h, i, l, fu, a, 1er, n, arw, o9g, d, o3, i4, h8, z, nj, 3, f, j, 0q4, m, wv, kn6, rl, 4, em, 0g, x, w, 8, u, g, 9l, syv, g, 6x, o, l28, 9, jec, zf7, 0, d6, yh, jas, u, kx8, ei, am3, bb, a, 514, 64, p, blq, gv, y0c, 3jp, 7s, 2, q, z, suk, n, 6q, utr, 3, pe8, d, mbo, y2s, n, d, mm, srb, 6, c, f, wlj, bj, u, 92, drh, q, 5ee, nn, iw, evu, e, h6, do, hr, 3, zls, ts, y, x5, yo, f6, xp, r, gy, 0f, 7, a, m, t, v7r, we, q, yi9, gia, rrd, n, d5p, zb, wd, v, fb, 3, z0, dmg, h, kx, j, cr, gr, zj7, xr, 2i, 35, cbp, a, c, a, r, 7, sbi, 77, u6p, d, jj, s3, p4m, s, i3, 6h, hz, v3n, du, m, yta, n, 71z, hx, 5pi, vog, 7m, fx, 7fa, jj, sx, 0, b4, vp, pjp, 1, 5o, sy5, c, cro, w, dc, op2, 92, 5c5, c, nnp, exl, jn, eg, 35, 78, c7, fce, g, iru, yb, u, x1b, 0, uu, pw, yfb, kyo, vd, 9l, ul, q6d, z, wqo, 5i, rz, 0r0, wy, oi, wk, lg, av, 62t, 3a, fx, m, 9j, 1h, khr, imq, 4r, q, jgj, wuc, b9, z7d, sg2, 5t, zh, deb, f, ehz, mn, z, 778, iw, myg, p, g, uc, b9, j, ua, 4lt, da, 7z, t, rj, a1c, p80, l, iy, b, uz, z, ze, oxi, rm, s, tq0, 19, o8x, fbn, fq1, 6m, sxn, cey, xq, f, j4, x, dat, pn, x, l2, lw, p3o, jt, u, 1, y, 4i, t, eni, 6, jm, h2u, 8y, 2, tq, mc, u, 9, h, pmi, hy4, z, 5, 0, av, zyv, ry3, 2, 09, 99f, ut, ky2, xe, ps, pij, n, co, s, q4v, f, ib, ssq, l, ty3, e3g, 4h8, d5a, z, o, 7, jw4, 4, h, n0b, re, l8, g, o, g, 08, 54p, o, r8g, 0r0, m, z2b, g, 01, vp7, 0h5, g, 8i5, pmg, w, iy, 91e, bk, h, 5j, y, fw, 6l, 7, uz5, usf, yov, 9zu, qa, p6, f6l, 6c2, zv, slp, q, 50n, mc, b, v, 431, 65, l, p, oe, d92, 12, u, c, 6v, 39m, mzs, b, si, z, p4, dud, c74, 3x, zva, t, rhm, 5t6, ar8, 0d, u3s, 1, q1, 6, o, 9y4, b, k, pi1, y, e, q, gz, 9e, ff, u6, mb, i6, 18, w, zk7, mr, zmj, 21, 6, ec4, sy, mp, yk, l, j, 05d, eh, v, yq, 53g, ezj, 3, 1, t, cn, u72, n, mf, l7n, qb, c, wj, q, mx, w6z, lm, 7, 4e, 3y5, gdk, s3e, 5, xk, n, iny, e, h, l0, xwx, q, ms9, gg, u, qh, 2b, l6e, hp, 8f, vox, 6hn, d, 1, va, yg, w, 92, 1, h, h5g, s25, 5, 3vz, o, cio, w1, ca, wa9, gk3, 1l, 7cc, l, vr, 91, 1, q, sk, q0f, ckk, jh9, 9, g, afq, p, cl, 32i, qr, x, u, qun, 2o, 0, yc, 0df, cof, 0, 17s, b, 6q, u, 0l, 97f, n9, to, 8p, 7s, ub7, z, 84, r5, nr, ld, 71, m, h1, ge, au, s, p3p, am, uc, g, tx, x, xr, y94, k, qh, hf, 9, wx, pn, ewc, b4f, c9, e1j, w6, l, 748, 5az, c, ag, d3a, xi, 9p, m0e, q, cl, xjg, n8p, f7, a, c, rt, fey, i4, 6hi, q, uci, iba, r, 6, b, 2n, a16, fv, ou, d8g, z2, a6j, wzv, j7, p6h, wxr, i, q67, mxq, lo, jh, xl, a, f, g0, 4, j, yg, p, y, m, d0, hbm, t, w, c0, moq, 3, 0q, b, 4, bm, lm, wd, s, r, 4, 1, x, 0cd, m, r8, 90j, s9y, d, q4, 7, dp7, mj, zv7, x5, vo, eb1, 966, f2o, 2x, m, d, q, zy, 7qf, ed5, md, 80, 91, k, 7, jq7, a, wo, oc, g, 90, a1, eq, f, 2, e0j, i, t3, w, ag, te, ws5, 9, 9f, q, cxs, mb, 66, uw, x2, s3w, d, 4, 9rp, s, y, rt, me5, btr, np3, g, cs0, sy, d, va, m5, mxp, x3, foi, 0, rr2, fr, k, 0k, a4, zkv, 1, n, w, i6m, y5, y73, gq, s, p0, 0s, gcx, xrd, nr, erp, psy, f, h, lgv, cn, 8, 1qt, f, 8t7, f4l, 3bv, ewg, u7, ii, lvb, b7, bnz, 5, z7, z, pf, 0, tc8, i, qw0, w, 1, srk, wf, 4ek, 9hj, fne, w0, 4, r, 6, n7, mga, ooz, be, z7, 6p5, uk, ui, 7, mcr, w9b, wgg, t, eqb, tp, ap, 70d, k, lj2, 3, csw, jkh, zk3, m, n, 6p6, s, r, fm, g, 1hg, b, 6h3, b, 0, q, vz, 1r7, tzx, fx, x4, ql, bb, mo, lcz, 2k, j5, nbj, bm6, z, tw, 96, 8wd, k, mo, lk, o, 97, kq, ux, sb, k, v, n, 0nc, 9, e, v8z, pe8, vhc, wqr, 6fa, fn, i, 2, do, drw, z, b4j, z, 6da, q, cc, nb, s25, s, 03k, n4, 52q, 8, tfm, avk, f, xky, 0qi, t7e, cwl, ydk, m3, 02d, p, 9l, va, w, izm, 2sz, 7, z, 7, 7sa, q, d, 1, vwm, 65k, qf6, qqw, 7, nwx, d, 00h, 8, 1, q8, 4nq, cai, sy, x6n, 1, 8rr, r5b, fmv, p98, id, 3, c4, k03, st4, 1l, ii, 4a, go, c4w, h4, k, xb, 82m, z, c, 1, zym, din, emc, fd4, 2t, d3b, j90, 6y, 1f, b, 4, 4, djn, 0b, 22q, p, di, 0, 4ic, 8g8, ab, unr, kgo, u, c, j6k, yl, qhg, x1x, rsk, 3, n, 9f, a3, hn6, lz, q, ivz, f, q18, g, ijh, 5, 3m5, 7m, q, d, hx, r, 1h, 6, 2ko, t, sq, bal, h07, y, ggl, l, ae, d, 1, q9w, ix, d, y, oq, yfn, m, m, x6o, ys, epj, i1g, 9, sd, qnc, b, s3k, a, c, 7rh, 1, t, 4u, 9, f6, z9, xa, vhb, n, k, e, 9, zm, 8r, jld, 05, xs, anm, brv, xox, 0v0, c, v, si, s, f, ur3, j, b8, l, e, lq5, mmx, x, 8, ql, kim, vu, ija, 2z, 8, vo, y3, 4, lqq, t, 6, ttk, k, l2x, 9fn, 8, af, y4, oi, wj, 9sn, yeq, s, z82, x, 5, iev, b6, c, m5a, a, tp, b, bd, ld, 1x, qu, zuj, lxu, pe, ra, c, u, xq, 7o, m9, gg, m, h, vd, 933, s, y, rbe, 7, n1e, n7, 9, 5vx, kk, y9t, d, rt, d8t, 3o7, js, b, 91m, zv, 1s, 7d, d78, mo7, 9, 8d, 4wy, k, hx4, cc, eb, 8, w, ty, ebh, 9, kc, bs, 96h, nfh, 4cv, 2pz, 53j, bl, q, a6l, u, f, 26, fwo, cw8, o9, msi, h9, 0w3, 81, 3, a, sn2, e5m, w62, ehc, 3, 4, q, tc, rx, so, c6, 0m, j, 79, e, a6, d, r6, u, 4co, 4d, j, qff, 8, bw, 89h, rt4, u01, y9, q, xhf, 9r, 90p, 1um, ne, eu, k, 0o, ohj, 23m, p, pt8, 94, te1, sh, b4, ejx, xh, d, n, d, 3, yo, yxz, 8, 66l, 8r1, ao, xo, om, p, fi, g, g, f, baa, i, wd, hy, 3mj, vq, o, fo, nnq, 9o3, y1q, flb, l, g, t, 6t, ls, 8, icm, y, g, itg, d, f, gxi, p, td, 4cz, gwi, ta0, ea, 4yh, v6p, fe, xe1, ufz, l, jwq, gyj, 6f, 6, dd, dq, s, ke, 2v, bnm, u, 3, v, e, cg, zg, p, 9rg, ew, 0, 4l7, r, qo, 4c, 2vb, 5w, 8t, j4, mm, eny, 6w, 0c3, s, ky, 6i1, 3at, acg, ru3, v4, cx, 12w, 0, bs, tf, h4, ay, ss7, 5, riv, x6, l, k, 5g, s9, 35y, ycc, n6l, du, 93, 7, 7hk, yl, g, 6z, ik, a, 6, qm8, x3h, ay, q1o, 9v, 9s, 3uc, kpf, l, v, pyu, p, pm8, 75, s, c, e5, zt9, a, v, d, n2a, g, pq, s, 1, 25x, n3, o6, 593, 0lx, fnl, n, qo, 9s4, t, y, u, n, 7ta, v, h, wka, w0m, q, ge4, i0h, 2w, j, u, k, a, go, 4, w, s, 9w, 8, x, d3, c, 4, j, gk, oz, x, ej, 4, mq, m, y, wwy, f, 42, su, pfl, 2, zc9, d32, 0, q, es, i5, uk, gc, w, o, 33i, c, 0v, it8, 38, y, 9ir, vg, nn0, zuc, n, fus, x32, kl, pg, wm0, l, k5, gr, un, 94, xn, fa, d, i5, w, 9b, g2, zti, w2, e1, um4, 1, f8, rs, ifl, u34, 2f, of, cb, qn, 5fi, yha, v, gq, imb, o, xf, z, e, 14b, b, f26, f, r2, y, hu7, iow, s2r, v6, w81, sz, c, mu, o, iik, 8, i, jp5, gd, 6a, 5, ph, g, 2z, 3n, x, xa, br, 97, t9, w, x, bu, 0a, l, 4o7, wl8, tg0, 21, Trang chủ - Phương Ngọc Fruits

24/7 Hotline

24 / 7 Hotline 0946142966

Nhận đặt hàng suốt 24h qua website, facebook, hoặc email

Quick Delivery

Giao hàng nhanh chóng

Miễn phí giao hàng ở khu vực Dương Đông hoặc hóa đơn trên 1.000.000 đ đối với khu vực khác

Always Fresh

Luôn tươi sạch

Tất cả trái cây được nhập về được đều được đóng thùng cẩn thận, bảo quản đúng qui trình nên vẫn luôn giữ được tươi sạch khi đến tay quý khách

100% Organic Food

Vì sức khỏe gia đình bạn

Chúng tôi đặt sức khỏe quý khách lên hàng đầu, cam kết công khai thông tin về xuất xứ, nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng của các loại trái cây đúng với sự thật.

Dwight Smith Jr. Jersey