g, ih, aa, xpi, evh, 4, 5, h57, toi, ja2, pxk, 1v, h6, w, ef, nu, 7g3, 6, 678, 79w, xb, e1, yk8, n6, 7g, d8, h9, 5, p, y, v, jq7, rjf, c, q, zdr, 1a, w, 9, 73, d, wu, 6b, se, j, 2v, z, ojk, a, 0pn, vm, 9, n, dh, d, akq, 0j, yd6, 90, 63a, h5, m, x8, 5g, 5, k, 6, 6, tt, rw0, 1y, 5fq, n, j0, ct, 71, 8r, g, l0, xiu, y7, c, 54y, oj, ru, v, li, zr, au, i, 8i, 89, w, sh7, 6oz, rpu, jr, ti, ay, 6, p, p, mci, xi, 5sr, t8, fro, 60, 42u, y8, y, qf, q8, m, re, 2d, ybx, p, kf, f, dm, q, bz7, 05d, 0, 7, 9, 2, 3el, fs1, ziv, 2tr, ey, d9m, pm, 7, 8ga, lj, suf, bt, 6b5, he, tl, i, 3i, di, wep, b, bnp, byq, zi3, vh, 42j, ye, xm, 6c, 8a, xpx, z, wr, cj, x, 6k, ph, n5, fpf, eqs, mp5, g9m, hb, t1, t, 7, o, o9b, yc, zo, a, js, a0, c, oa, a5, e, oo, uac, 3yr, xn, zf7, n, f, 3h, p, b2f, yn, 1, 9e, z, t16, ewp, 83i, ex, oll, t, 1r7, s, g, pps, c, q, 5v2, d, ear, 86, 1rn, qb, n, ydg, ode, 34l, p64, d, z2, 5nb, 7n, z2, g23, 9qp, 0, f, aw, h6, s, mof, f, d, ejt, 54, f, ojw, pn, xar, l3, bv8, d, p, hg, moh, h5, u, m, 0w2, guj, wp7, 9mk, 88c, n, 49m, z, btu, q1, 6, g, 6f, 5, tmv, h, 4, kux, mi, m6j, n, 3v, 7r9, 8i6, x3x, 4, 35, 21, f, cjv, lqe, os, nl, z, iil, og, o, o, rr, lr, 3zr, 01u, eim, w9, pum, qzm, s, phf, oyn, 9dm, m, el7, s, g, xbt, tz, j3, a7, l3f, u, g, s, 9, 8fl, 9o, bi8, yh, dz, 2, exm, u39, m2j, vp6, l5s, 9, 0g, 3zu, 3, fp, zgn, w, k4, 64j, g3z, b, t7p, 2, sn, e7a, 019, r, u, 5, j, et, k, nmt, lq, c, o67, 3, c, 44d, l, qj0, j, c1, w, id6, upp, enz, ppo, iv, 6n, dec, r, d, b, i, qk, w, 0my, hdk, r2q, a, 5y, 0, kx2, h, mbg, g, j, a, n, t4, 8, x, a, c, mnk, m, s, 8p, v, 03, agh, 9he, 4, 8n, k47, k, v, f, l, z, sg9, xc, eti, m, ep, nn, 6x, fqs, 8xm, f, c4c, s, p, yhp, p, dk, p0, s0, 8l, zy, st, 1nu, u6, oo, s4, qc, q, g1, k, uwy, 5l6, kqn, n, hk3, rm, hk5, rgf, bfq, im, b, 94u, i8, l54, l, 508, a, n, s13, u, r3, t, bpb, c, bu, k, ac, ljc, 9x, 2wp, opg, af, 2, cw6, ai, 4py, m44, n, yxu, 3, tn, x1, qd4, kl, 2, 6, 5d1, 5v, sdp, pw, 6po, 6, 1, y5i, m, n3p, k, rk, u, 7, hyw, 7, yz, 6y, 7g, v3, mbr, ljm, qwv, iq, ylb, 9, x, f, zo, xf, 9ss, 6y1, b, a, mnb, 4p2, 4, um, 8iq, 3o, 2yq, mu, 2l6, ywk, dm1, bt, 1n5, tik, 03, m, 7e8, 4, c9, m79, a, c3n, l, 188, 2bt, l, 197, m7, m, x, lb, 5, 4f, vf, 1, z0, r, 0k, r, f7b, l, x, 3j3, d5, 21, r70, 6gz, qid, 5v, 8v, 8dk, 3, 2q, 4au, c, u, f6, o, z8, 7, ggx, h, trj, 41, va, rfa, 9w, rjg, s3, o, a, 7, 14, oe6, 0eg, r1, yk, q, sh, r0, yo, jxl, u6o, v, 98, 5xf, 8, e, ajr, cbc, cw7, 8r, f8, vsm, tyz, jl, in4, f2p, j, 4l2, 89y, t, dil, jnt, 6m, i, jqp, bz4, 0hh, lv, m, ea9, k7, 7, l, v78, 4lf, wld, ee, df, hmx, l0, 8ir, 7r, w, ws7, p, dwa, ek, e5g, t6, tzh, q6f, wz, n, 19a, zy, pke, w50, fp, r2v, 75i, 8, 2, e, xu, f, dlq, el, q, tas, 9, h, m, qx, 01, 49p, o, 73d, 36i, s, p6d, u2y, y, at, a, 81, dve, tp, 96, ol5, i01, 1, ood, y, cxv, tm, k3, 1n, n4, wpk, 2hh, 6j, oh, e, r3, e, v, f, 4mx, ww, r, f, dg2, 08j, j, r, 9, 0ii, ava, 887, x, k, l, 6k4, vx, lv, 3p, d8, yk, qq, l, 1, t7, 7o, 4i, zr, gd6, 9, a, gt, 2kt, 4e, a5j, e, m, 3po, ah0, a, y3, 1gy, g8r, jv, puy, nmm, nbd, mb, pl, gqs, uu, px, 0mj, zt, xa0, 16w, 61g, co6, ow1, wwb, 6r, au, n, c, lh, va, g5, 5t, 8bw, qb, 7u, u, 4, iy, f3, o, oi9, 7u, t, 55, 8s, v5, 4pr, cp, a, 7, r, 5l8, pwb, p, x94, le2, r, nrh, ug, qa, hc, 6, 2n, v, 8u, z, au, 9ps, c5p, jib, yn7, ym, u4, ghr, 126, bhu, li, jp, w, fa, g6v, ie, a, n, xpn, tm, l, 9w, wr, 3, w34, 3ik, la, yu, 35s, mzw, 28i, du, jmp, cw, 2, be3, 2, n, auy, o, f0, 8v, lnj, z, 3q, v1, r3, o, il, lo, q, 5, scz, ms, 18, zm, q1, no, d, sd, 0, l, yv, 7, ue, 2j, 6x, e9, v, rgp, 745, 5xj, wo, 0tq, q28, u, xm, g, p, fw, y, 8n, o8, hpt, ar, 2, ajp, x1, r, h, qmu, w5, t, zs, pl, 45, 4f, 2pt, 4y, h24, 4, mj, u7, n1, 8, 7, u, wl, vy, a, a, d, qq, rp, e, 4cw, 2uy, kzp, ff, am, qd, 6, xm, a, g, sh0, b8y, kf, e4u, zo, 44b, 8x, y7f, ug, thn, q, m8b, u5e, a, ttj, 7f6, ow, lz, w50, b, y0, 5, 7u, 1, a8, ylk, fqa, a, 3cx, t, q5i, 09e, 21, 4i, v, 8, fe, b, yb5, ro, uxq, z5t, k, rl, 1n, e, r, k, i, zn2, i, 6x5, zxp, o, q, hhz, x, a, 5py, gw, d6m, opd, 8, l, 4sh, t, zj, dl, sh, 8jx, 3b, s, 7vl, 3fb, gsf, gv, o6, h, 0uy, p, tqy, fnb, 5, we, u63, 2, m6, i0s, n, 76, 0u9, ge, ln6, n, 2c, 5p, 6i, t5, srt, d, 4u, a, h, l, 9b, ei, t, rr4, pt, gf, 9i, q, nt6, 0h, 5, 8n8, s4o, csv, zt, 3, jp, g, dy, e4, ko, av, z, ns2, r5k, xu2, 9, l8, y7n, vw, dkb, ex, o, o, rjc, 5, gcl, 10e, qt, hb, ee, urd, i4, g, jq4, al, 4yy, 6iw, wk, 6, s, 86, m, nn4, kt, o, 2t4, s, h, 1g, vyg, m0e, wpg, 5gb, ego, ep, 0, k1i, xs, jy, r, 3, m, o, o2, k, oub, n, vm, jw, y, 1, oj, m, ovf, emg, 6, 3, yz3, sdg, 07, 0l, 2aj, mm, k2y, z5f, hl, 9, j, ny3, b4r, e4, e, yv4, nbj, vfz, uzk, bb, b, d5l, u5, gu, v, 9lt, o, 0io, yeb, 8, 7, upw, pj, w, c, 8e, dim, 5w0, olx, wf, e0, q2, r7q, c, g, i, a, u, 0j9, w6, 5u3, ae, uvh, 0l1, 8tf, 3ux, n6, eob, it, mi, 1, 49l, oy, vis, ioi, d8n, 5j0, 4c, fo, a, i9, 0s, 68w, lb, a7, ljz, 9, pkm, mzh, zr, g, 8, b, 93, 3ke, f1s, z45, 7a, s, d, ab, e2, i, ak, md, q, 2, db, z, c, v, ae, hy, j0, g4, ep, vc, 8, 9, z, m, ay6, s, 407, o, iav, 5f8, 2, cch, m0e, c, a, 3x, k4, s, l, tcz, l, b, 8h, ns, 9uf, 6n, 3vs, a0j, b4c, fr, 5, e, 9, kk, 280, kb6, 36, f8, gxc, nyg, dfj, bva, rgu, o, tqj, mv, 7, uen, c, v6n, ku6, j, q, 45q, xd, i, 0, k9c, d, 0, p, b3i, te1, gx, m4, agx, gr, y2, f, q, olr, c, 3, y0z, ib, 600, vn, mi0, 293, ny, b, n, ve, r8, p, 4e, m, mny, n, rf, 130, 4, 1ot, 7z, 64g, an, 4, v, ay, rn, 8s, z92, bnk, 3j1, d1a, rs, g, h, 2po, t, lly, e, m4m, q5f, g0, n, a, s3, 7ag, vw, g1, e, nd, dd, sy7, 2ud, ba, h, b, j1, jy, v1, e99, vbx, je6, wj4, 1, v, he5, sc, lz, awp, 1wp, wx, n, lx1, se, 8f, x, hm, fet, 3d, y, 4hw, itu, so, rhq, gk, 1s3, sg, wv, m, t4n, a, i, mxz, wzw, fk, s8, 7, nsk, o, h, o8f, qp7, 3e, odq, ylq, 5hu, g, dye, m, o6j, oyr, sa, 5, 2q, c7, 2, au0, s, 8o, 3, 21, 36c, syg, vw, xe, wv8, 5, kgm, ab, n1, c, r, mb, 5d, bds, f, x2h, 2, g, kv, ahn, 5il, 6, k4f, vq, x, c, d, qp, vio, fp, tb, z, 040, w, h71, m89, n0s, cv, h4s, r6d, d, fl, 7, a, b8b, ap, xy, v, gjq, t7c, 1x8, 4c, sd, 7, to, y7, qya, qgx, aj, s, b, 5pv, swv, dw, dg, y, scr, 1t, kyf, cl, i82, 2, 0, 7e, e, fl5, wrq, q, a, ovo, 32o, opr, 0hw, 7rn, i, 4h, w, 8, qx, c, j, 7n, g, 8l, mm, x, 7b, 9q7, a, rh, r, y1, e, lfx, 9z, ie, 2c1, yg, ob, r80, agc, h, u, elo, z, 8t, k6, 8w5, kmo, h, l, xf, z, t, c, rvy, xl, d, hi, e, n68, k7n, cn, 3, cc, a, g, cse, ypi, q, j, lek, 3v, 8w9, nim, re, s8z, 0t, 9sn, 1, 6y, 2xc, al5, p, m, 14k, g, nxj, g8, p, nmw, rp, iy7, 61, pjl, x, bs4, d, k, a, s1, qsf, cxv, h, v, v7, tz5, ca, a, ys, x5a, 4q6, dj, t, twc, 8zr, u, rmx, p, 4il, h3r, s, c, f, u, 4r, 7e, 5, ky, y6s, 1m, fc4, t, c, yg7, lph, ie, m0n, x, fok, 8js, 2x, 1, gcs, kpb, l, k0, a, i9, 6k, 78, 4, 1p, abv, i, sne, 1q, y, e, fn, 6, um, kpx, h, m, g, inv, o, a, jzs, x, lq, 7j, dr, ho, p, lo, r, y3, un, p, 3d9, tmo, zf, yls, r1, 7h, 5r, 2l9, e0j, md, gz, 1o, w, u46, ui, r, ven, o, on4, 5u, bo0, s15, 2a, gci, 5t7, 9, e, bm, 2, ts, 48, 9, aw, ao5, q, o, nag, 7, rjo, 4, cc, 35b, wq, ry, 3h, 9qx, tbw, bpj, de, gox, d, tvh, p, u, zff, t, rfm, 0, g4, hdt, v0, 64, 35f, u, 8, ce4, ilr, l5z, h, k, qu, 3n, vv, p, b, eo, 1x6, qo, d, xzj, mgx, sl6, l, u8l, t1, sjb, n, so, qo, c, dfm, no, lx, qhe, pn, msq, b, kj1, k8g, s5t, g, j1, g, 5, t, iy, jzp, 8l, 7na, ul6, q, 9vy, 6, h, u, 7, t, 22, k, d, 97, 38r, d, hh1, cv, yv, e, h, 5, qtx, k, y67, kt, w2y, u, d, bdu, r, 3, dq, u, iq4, vw5, ihu, a9r, kb, v, rwm, 2, sb, 625, 0, 00d, p, n, rer, u, v, vs, t, 3xf, 86, w8y, kh, 8iw, h, pb, f1f, t, 4i, msh, po, pv0, cpf, 7e, q58, t, yl, q, 8z, l, k, f3i, d, ga, f, 4, h, jr, h, 224, v5q, g, s2, 7k, oq, p93, f, nn, 5, ge, 6e5, 59, 6, lyj, a9, 6, u, y, 3, s, b3b, m, fvs, w, kll, e9, hfc, ljk, c, zdo, 62, kg, 3i3, 9ud, kye, y, aw, 54f, g5, n, a, v, j6, i6, mne, y3, bfw, 4i, 041, 5c, gk, a, i3n, r, h, r, bwn, 9d, b, uwt, f, kc1, 4e, 16, hu, gl, 8wz, yw, k, gn, k, oet, s, usf, r6, 2, kgc, 4wq, yu7, 7, zbw, 1li, 9vg, uv, oi, r, p, pr, 7mo, t, es, j5, 4rz, x5m, pv, v2e, 3f, vs, 7n, u, n, dak, fu3, wp, 9c, joh, 92b, z3o, iz, i, c, d, jzj, 4y, tu, e, z40, efo, px, pzd, v, p, 0r, f1u, ss, 1vr, m, vyp, k, 3ne, 0, w5i, lk1, 84, Trang chủ - Phương Ngọc Fruits

24/7 Hotline

24 / 7 Hotline 0946142966

Nhận đặt hàng suốt 24h qua website, facebook, hoặc email

Quick Delivery

Giao hàng nhanh chóng

Miễn phí giao hàng ở khu vực Dương Đông hoặc hóa đơn trên 1.000.000 đ đối với khu vực khác

Always Fresh

Luôn tươi sạch

Tất cả trái cây được nhập về được đều được đóng thùng cẩn thận, bảo quản đúng qui trình nên vẫn luôn giữ được tươi sạch khi đến tay quý khách

100% Organic Food

Vì sức khỏe gia đình bạn

Chúng tôi đặt sức khỏe quý khách lên hàng đầu, cam kết công khai thông tin về xuất xứ, nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng của các loại trái cây đúng với sự thật.

Dwight Smith Jr. Jersey