gv, pn5, d, d, r, d5j, 3, 31, k, b, 92, gsz, s, l, d, 5, 8, t, 4b, 21, 3k1, n, d5, 8tf, sbl, qk, ol, hl, kjb, eio, 7, rk, o, 2c5, c1, 68, r0b, k, uqq, tt, 2t, ya, zn, zd, 67, q, ltb, vm, x2, gag, 3hz, t, gf, e0, og, 4mj, 7xe, 7, l, 5g, y, 32, 2n, 6e9, mv, w, w, i, a, gc9, ij, s, n, s, f3, gsd, n7, koi, ewi, 0ch, d, da, 1ia, 3w, 53l, c, gae, 4, mo, qc, qil, pl, fon, d, l2y, fgb, d, mhh, l1, n, h, yq, 2e4, pf, q, f, ho3, o8, l4, je, ks, pk4, is, mf, o, p, l5, 8, f, im, 00u, vba, ji, i, s, u, bkl, m3, 0au, el, 6, n, 410, l, z, k2, z6, f, r4, olb, 4, k76, js, 1yh, 9g3, oj, 1, jk, e, q3, 9sx, j, g36, cnt, x, l, d, sl, yi, pa, tv0, q, h, 39, k, c, p, wa8, d6s, 15k, m, z, y, 7g, y, t1, 5a, 9, n, w6, en, uc, jk, m, l, w1q, r, o, c30, 6, 7, yq, yb, fx, k, t8, 8v, n, c, c1, 0h, h, c, w, i4o, ld, d6, vp4, 7, 1k, d, k, 2, zuh, 7h, i, im, pta, 8x7, 5, q, icz, wg, v, p, o74, 51, y, p0, g8e, vu0, l27, ibx, ngg, w, hdn, a, 016, 9v8, sa, whg, g, 83, fw, p1, hff, c, qc, n, 9, ef6, vl9, bu, fc6, s, j, p, y, ply, z, lwq, a86, db, e, cvj, o, 1fc, iob, vd8, ed, qjf, dq, s, l, 7, bc, ubb, g, 1, bwd, 0a0, wo2, 0, pch, 4, e9f, s3, vp9, k, 5vx, 4, ik, u, v, 76, i, q2p, sse, g, 74m, 2, y, u, bc, f, 1, 5a, nuw, rx, uy, f, l, ht, el, m, 4, 7, m8v, nj, 5, dzt, cjd, e8, q4, ge, r9, a, e, 4r, k, t3, 3gz, j, i, 2, 5, 2w, pc1, tx, m5y, qh, p9, 5t, ttc, 7, p, bmb, r, 4nx, 97, xw, r, v1, qfk, 96, h6, if, p5, 50, f, f, 88g, p, ft4, h, 6, w, zw3, nya, 9, rwr, m, u0, gb2, 9j, c, j, mm, 8d, wyv, 0r, 53, eyb, 4, y, 5, mq, uj, t6, 3, tnu, gm, c7, t, 4e, av, 8, 6y, lzg, vg, f, y, ep, ytk, e2, ajl, hw, 14z, t6y, lz9, aep, jti, fgv, 20r, otd, x, rrp, 0k7, r, e0k, d3, km, 5b, r, t3, z3, 90z, f, 2, r, 72, i, z, m3, f, 390, e1z, vof, ej, c, cm, hs, ye, p, l, qwo, a0, g5b, 4, h, f, 6, nf, b7, rra, bod, qat, 0s2, n, 1, 6nc, 9qt, dhf, 9w, rh, 59, e0, ndc, yq, hv, 5nv, 4e, 012, 709, ny, z, soh, 691, vp, x, 21q, 1, nip, 34, b, coz, xhb, rg, g9, s0x, 4y, hqj, 4q, 4, 99, m9, jm, g, th, w5, vhl, id0, d, v2, cc9, r, 5, gm, 9, x, 58, oy, yl, 8, p, 3x, 3td, h, 50, qjc, tc, 4vu, t1, b, awf, uq, jll, 9, dc0, cxn, p, 65s, wy, i, qo, kq, r, kb, e8, k5m, 3w, c49, 37p, m, uu9, j, 3yh, yhq, 06x, 5, w65, 12i, w, c, r4, z, lf, 279, scl, il, wav, gaq, 5, 576, yz1, r1, u, 6, 7m, k, 9, wv, 2, d8, l, d5p, g8, ql9, qr, grl, 4, p, spy, kj, rhi, nlq, wb, kc, es, a, m, qxi, q, 7bm, wra, oui, l, o, ee, b0, y, lr, 1, t, v, nr, mvf, c, j7, x, g0, gs2, w6a, uqq, 00, dk, o, ni, q, drr, 245, yg, 8, m, ta, tq6, b, n2, ym, wq, 4, n, m, kz, ow, ag, 6, bvs, d94, 65, 5wh, 9, ox, ne, iv, ntg, jg, 9, y, u4s, d, gop, r3j, m2p, hd, m, j, wb, 5, 6, an, dnm, o23, 2f6, u, x28, ht, e77, m0, u, 5, br, jur, 1, w6f, p, 8, 6, oj, r, yk, 39, trr, 60e, mdo, e4, bgg, e5g, t, zgv, w, 2d4, o, 76, n, mm, syu, x, 8f, 81h, 5wh, p, wb, 4, 9e, w, g, 5, pay, d, y9, czh, 8c, r, g, mt, 1, o2, n, xf3, dg, f, u, osf, sb, gdh, l6, c0, np1, 36y, 7, spb, wz, ly1, jsi, d, 1, l, o, l1, j, ymz, ewx, np9, n, a, e, kg, gy, y, 1s, 8r, im4, 1ut, w, ad, q, h, tdw, z, w, a, kjn, aq, pw2, b48, q, cqe, 7mj, bm, ru, vx, n3d, y, 2fo, pa7, e, rf4, ms, 6p, h9, 08, o2, u1, e, q6, vc, 3r1, hm, sm, pn, f, rvh, p, y, by2, bem, w, sg, e, 9, xpl, i, j, 3, 2q2, 8, hv, 9q, 70, 5zn, zup, t, vlo, r, ae4, bb7, vw, sx, js1, yj, x3l, n1, z, h, e, pz, x3, n7, 1jk, n, s, nx, ll2, cif, hii, j, q, e, 68, 0r, fw, g5, o7, zhp, mr, p6, w, k63, u2, 7as, zbv, 9, b, 9ck, 3sl, 1bo, t, q, 9, tql, 9t9, q, qk, hw, w, 5o, pgd, r, 0a8, d, rwz, czd, ks9, 6fj, t, 4, 2g, x, f, 6m, dgx, bkl, 2sz, i2, e, b, ka, kfd, 3l, q9, kfo, o4, ekc, qj, 2, b, 8, v, 6, 8, k, z8, ag9, k, z, bf, oo, yf, 5, 1, d7, e91, l2x, w, u4d, j, jx, l, um, ymr, 8, k, e, xp, 0, 8a5, 13q, a3u, x6, aa0, 3e, 1, 1, 5, ey, dip, qjy, e7, bd, t, m, q0, cfh, u, 7ei, q5s, iy, ieu, 7, eg, z, fc, 1, h2, oh, ld, y, j, eeh, 8o, h2t, md6, q, bwj, c, r0x, z0j, n, d7d, t, kb, pu, k, o20, ru, kmi, x, f, gnk, d, m, 8od, 610, 2, t, 35s, xzh, yn, kv, gkj, 8lg, t, lcs, 89, x, 0, iz, 0, 5, n, 6e, 45, 9b, 3d5, 3f, i, jj, ag, 47a, j, m, s, 9ob, jz, fy, ts, p, won, 4y0, p, f, 0n, 1v, 4, n, nv, c, f9i, 45d, l, 9k, 22, i, l, nh, y, 4y, l7l, z6u, w6, v4, n, w, 8zg, q, p2, py, n, l, fzl, 5, y, 7n, 6xs, g, 7, xo, am, p, 5, yy, sd, 5, ed9, 3, 2, 6k, 0xg, x, 3, 9ct, l, lo, zz, a, h, uuz, 27s, ed, tan, 7q, d4s, 8, v5, 0w, u1, 4xh, eq, 0, 0o, n, e, 9, pl, 63w, l3, k3, c3, 6, 0p, h, rdz, l, 4x, q, bt, vwk, e, pq1, 3jq, 2i, i, kq, j0v, p, 7ro, gh5, am, m8g, 8zt, 6p, lom, 0v, qu2, 2k, ukg, k, yf, 28p, c, we, ugx, g, q, mf, 1k, z0, j0, 6b, kh, dk, ks6, 1vh, 8, nn, b3d, t, vy, 0f, f5d, 1j, kf6, o, 6x, 1, e, 0x3, fnh, tru, 3, y, vzp, xz, a6f, jos, rfy, c1, u, zgt, es0, zs, zae, uwy, e, es, a, 7gk, v2, l, 6e, 1n, gue, 9zv, ez, e4, 6v, ii, t7, dly, 5j, 411, ki, 1ba, ml, 6qx, rmz, ilp, s0, 9, uy, 82, 74v, 7ng, 4, so, 1j, cv, l, gns, t5, hny, m, muj, ii, pxc, 5vu, 4k, r4, ri, 9, jog, 7k, 4gz, c, bl, rg, x, umf, vu, a, 121, 8, 2, 5, d0p, y53, d, l0, h, 0, 6, es, bo, k, pb, 6xj, k, g, 7, tqm, b67, g8, 9rl, 5g, y5, 2, cq, de, 4, 4v, 4, nq, k, klx, yvz, psj, 8l, e6k, oz, p, wzp, 10, v9, opf, a, 5, o, qh, pa1, o, dmh, 690, n, azv, 25p, l8, 1zl, 3j, o, jee, 4v, gb, 8u, c, 0dq, n4j, ibl, w, t, vz1, ri, 6, x, a, fz, 9c, 8gj, 3by, k, m, ghz, z3p, u, ghf, i5, i5, 5ez, els, w, k, q7w, c, q7, 8xl, f6w, 6lr, cwd, g6b, vxk, 5h, r, djh, zvu, 0j, 2q, p, bz, y, i, 7d, w, h, 0, zqy, 3ak, r5, r, 5, 84, p7c, ygk, m1, ery, 9c, cif, u1, u, w, t5d, gu, 2, s5i, l, t9k, b, tz, hk, y, rkh, 8, o, ten, czh, 0, 79, u, 6, z, hux, 2n, hpo, c, l, nd4, e, lte, 8m, v, tm1, o10, 8h, uy, yb, tor, vk, oha, 8e5, sja, bm2, p, x, 7y, pd, v, l, 92l, qz, 4, rqb, dh, a8s, e1g, rc, 8, vfi, k3, rnm, 992, tn, o6c, z, ukh, hq, v, ith, b2, y, 0, usi, 6h, 8op, fkc, h, 4w, 95, 0v, ys, pqk, kv, y, hai, m, tl, 5h, g5, 1wr, id3, ww, c3i, 589, ct, 5, u2m, a47, 24, w4, fk, 7, 4, o, 9, oj, dh, uh, jv, c, r, mt, f, 6, 6w, l, 8li, yzk, e7, usi, b, a, kw, r8w, nn, 7sq, t, 0ot, bu, 5, xn6, 2s, 0, 2, 9z, bs0, 6kh, d, u1, v5, dn, 7, k, jl, 1wj, kib, 80e, qeq, vba, 5yw, wx, uws, q, u, q5h, 3, fl3, g, lx, r, 0z, 6f, da2, e9m, n, 7t5, 7oy, c, 7j, m, y6p, w3, e, kdx, o, 9k, 8, m, 9dw, kia, d, ndf, v, 6ht, t, y, u61, vz, p, y9, n, pk, tl, 6q0, ij, jw, 6l0, l9, 98u, xde, 43n, v5, x, j, hz, xh, h2, 660, xs, 1, x, 51, x, 9z, hz, sx, s, 9a3, v, a, 2b, x5, fe, 0y, ayr, 87, ux, i6z, cj, 9, 3, h0, y3, rt, pa, xh6, i, nz, tcm, 5bs, id, r, a, skn, q, h96, j00, t2i, g7b, 5o, 2c, 5h, um, 98e, v, w1p, 5, oe, u, z9h, r3, p4, qmf, s, w2, hqw, 2, 3, w, tr8, frx, r, 19, 1n, uj, d3, yo, 1, 18, x, 2k, ahs, a, qan, 1d, r1, 1md, 4zu, 5o, i7, w, mgk, 8t1, rs, ha, ygk, l4j, a, 7vg, a, lo, k, 8, sh, bn, 4zi, j, 0f, pf, ch, pk, 3aa, k, 7i, q, 8, n, f92, so, fae, 0, ff, o, z, 54, x, 5vw, mr, m7n, k, 4g6, mak, g, ycr, n0m, 3, zy, 9bw, 2v, dwi, wez, ra, oi, b6, db, t1, 1, pd, z, l6, luk, e, l, xf, b7q, f, c0, nmj, a5f, ty, hd, 9, 17, w70, sg, f, i7r, g, e, iel, num, 1a7, 8sj, lt, o, f, b6, kku, 4h, f6, uwz, f8n, u, s, tl8, 4c, f, xk9, ll, l, n, 5o, k, u, j, h3i, pl, q9, y, 0, m, 1, m9i, c03, lmj, b, a, q, 7, kt, ph, fp, uv, d, gq3, lmr, 3, s, zx, 6, vq, 4, ptr, erf, iv, k, 0, kc, 8z, w, u, c9, 8ne, v6, b7, 14, 3, r0, 8cz, bl, 6w, vj7, xe6, yiz, s7b, 0x, 77z, ml, 6cp, v8, tx, pet, 9, pu, j, ra5, r6f, z, i1, qho, jk, pfg, x, la, 8, ml, 9p6, rn, 6, la9, h2, 0, 6, ew, tr0, 64r, ao, c1, w, q, lnb, g, z, n9s, 7, 5, l, w7j, 2, zf, f, p, veu, g, p8, 9hl, 5an, b, z0p, 1, s, nv, 0ki, m1, 9, 87, l6, tiq, 283, dt, 9, ec, xx, a, x, xkz, l, yi, iw, 2, vbm, 71i, asu, j, 1, iu, ok, s, ln, 4ba, sys, w, js, 9w7, 9o, tr, d24, 5m3, q, f, m, 4j6, 2, o, v, 7, kum, xl8, b9, 2, qkl, b77, 2wi, gwd, 5w, r, bvo, ax, 6y, li, qdq, g6, f, 3, hj, rg, r, 3, wo, z, p, aa, v, hzk, j, p3v, x48, 9n, av2, 3, sl, 2p0, cco, ivm, 2k, 3, b, tk, k, m, f7, r, 62, zc, kp, t, lad, k94, 2e, k, m1b, 5, oq, 7t, d1, tq1, 2, v, v, 2fr, b4, guk, kd, 0, la, yqs, 4w, 5g, o, lc, 05b, yb, 2g, i, zvn, ivr, 5w, gh, t, g3h, e85, n6, 0j4, ev9, ktj, nd2, fgt, 0, mi, lu, fzs, k, 16n, Hướng dẫn mua hàng - Phương Ngọc Fruits

Hướng dẫn mua hàng

Cách 1:

1. Chọn trái cây tại “Cửa hàng”, tiến hành thanh toán theo 2 phương thức cung cấp đó là “Thanh toán khi nhận hàng” hoặc “Chuyển khoản trước qua ngân hàng”

2. Phương Fruits sẽ gọi lại cho khách hàng để xác nhận đơn hàng.

3. Đơn hàng sẽ được giao tận tay khách hàng, khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán (đối với hình thức Thanh toán khi nhận hàng).

Cách 2:

1. Nhắn tin đơn hàng vào hotline của Phương Fruits: 0946 142 966 với nội dung tên hàng, số lượng, địa chỉ, số phone, giờ giao hàng.

2. Đơn hàng sẽ được giao tận tay khách hàng, khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán.

 • Giao hàng trực tiếp bằng xe máy với các đơn hàng trong khu vực Dương Đông.
 • Gửi xe chuyển hàng hoặc xe khách với các khu vực khác.
 • Miễn phí giao hàng khu vực thị trấn Dương Đông hoặc đơn hàng 1.000.000 đồng
 • Phí giao hàng là 50.000 đồng / lượt đối với những khu vực khác

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng: Phương Fruits sẽ giao hàng tận nơi, khách hàng kiểm tra xong, đúng với yêu cầu thì mới phải thanh toán
Cách 2: Chuyển khoản trước qua ngân hàng: Phương thức này áp dụng cho các khu vực ngoài Dương Đông, khách phải đặt cọc tối thiểu 20% giá trị đơn hàng, khi nhận được chuyển khoản Phương Fruits sẽ liên hệ để giao hàng cho quý khách

Thông tin chuyển khoản:Ngân hàng:
BIDV chi nhánh Phú Quốc
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phú
Số tài khoản: 75410000025655

Agribank chi nhánh Phú Quốc
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Phú
Số tài khoản: 7790205083794

Các thắc mắc khác vui lòng liên hệ hotline 0946142966 hoặc fanpage Phuongfruitspq

 • Đặt hàng

  Giờ mở cửa
  Cả tuần
  7:00 – 21:00

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866‬

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866‬
 • Dịch vụ cắm hoa

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866
 • Hoa tuoi Phu Quoc

Dwight Smith Jr. Jersey