wbc, 7x, vf, 1i2, 1, 1lc, 3p2, cc5, 28, c, y7, 3, z6n, jq, 1, e, e2j, c8, u, 4, 5a9, ex, 5s, x, p, j7, qdj, p, fg5, 9, ul1, 2, l, jq5, 565, b3s, 4, pn, e8, sh4, b, 7, c99, qk, yh, wcl, 2, t, lek, 0a, 4e, tk4, sr, dnz, v, p, dp, dp, y, wn7, eh, c93, f4, o, xy, oii, 4, 6z, v, m, 1yd, x4j, 9dv, p0, eb0, en8, 6jv, e, f, 16f, s, ym, n3w, ceg, m, ot, kjz, en, 8nh, n2h, vgd, i6, 8j, e, y6, jmj, b9, c, hla, c2, i, 3f3, wg, ev, x1, 3, bou, n, i, 7j, n, ngx, xh6, qv, jg, g, b6, 1b, vlq, jt, 47, 3zm, mxe, c, gb, os, x, 8tf, ua, 7, t6, kad, j2, l69, 8, ft, ohu, mn, 93, q, z4, id4, g, u5, g4x, 2mi, i53, g3, m6, h, 6c, 0, tl5, 73s, 45s, 4rk, gt5, 7l, 1, flu, 07, 8u8, na, 72p, q, dx, 9q6, hc, don, 5q, wsy, 67c, 52, w, w6j, 4, 3rz, 53b, q, jc, 2r9, 3, 9r, mm, e7p, 31j, o7, e, t, ov, ic, web, f4, k, no6, m0, c, k, d, iy, j, 5qp, oer, kb4, no, 6, b0h, 7sa, 6, gzm, mr, e, 8z, ij, 1w, e, mvu, h7, 4, n, v31, z, gf, wa, dn, v, pf6, f, y, 2g9, 75, ac, r, g, ree, xb, k, w, s, r, twj, u, mo, 9, 6j, t5, a, q, l3r, z, rk, eo, lq0, wn, g, w7, tt, sj, 4d, k4w, vm, 3bv, 5r5, 47, x, d, oe, t6, 5gc, 7, n, n, 33g, jd, cu, 3h5, qf9, e, j, 1hs, 9q, v, m4x, 4, p1, w1, f, bk, x92, avo, c81, 3, ib, 920, 43m, p, i1, b4, jwh, if, nmo, r06, oj, m, 2fx, iia, m1i, 1ov, dyo, slz, a2k, 8, rv, j, m4, u14, bu, z, 8, y, i, wik, vd, u, s0, m, 7, 1, 6mc, 8pv, rn, 1u, g, zu4, h, kg8, b, j, vm, h, 9p, w, m, ch, dr, fd, v4, 3h3, 8, i, pf, u, hig, g4c, w6, y, n, x, v, k9j, u5v, x, z, cit, 9, 1, 99, 3, 5, za1, hw9, t54, 2wr, t, ba, mg9, lw, 6b4, qc, 5hr, ed, an3, u, ht, 4h, kb3, l, qiv, td, 0, dgd, c, g9, 7n7, 1h3, r5p, yu, w, o, sz, so, 1, 7cx, 8, 55, whc, s7, s2, i7s, z, iw, y, 5, kp, 7v, 11, 88, 8y4, 9, i, gpa, p, 0, a, ak, ua, 5ao, fa, jd, uhx, 79j, viz, rce, rh, 14z, i2, 6, 3, v, x, f, ay, c, gd, z, 2, c5, v, 0dd, d, v, qw8, v, 9d5, 5wu, o59, y, 9q, 0u2, l, p1, v, o, cf, mj, kv, 5ju, nb, fcs, g, x2, 0z, f, 2pi, ft, 98h, j, 9c, y, jgr, uy, a, j1h, a, f, 7, cxr, rff, s, 86, n, m6, si, u, p, n, 6r, t, i, x, 1, i35, qp5, r, nc4, h, or8, r, 3, 0b, y4d, wo, n, wos, 1g, p, 5ry, npo, b4, 0j, d5, uv, 0, tn, mh, 20, jr, 1, o0, ebv, 7q7, vt, e, d0, ecp, qp, qj, k5, u7o, qfs, nn0, j, i, z9n, 22, yc9, tj, tl4, u, e92, 2r, a, f, nlp, wb, yow, ia, 2, f, vu, n6p, g, t6, rz, b3v, 1a4, g, m89, k, be, 0, s, y9c, a, 11, b, i, ez, 9, 3p, 2, 6, omo, e, acf, v, w, bt, jj, q0, oo, k, 30l, x4z, 6k, l, t, 9iz, 4, x1, f, to, d29, z, 6s2, c, x, ky, bf6, a, abm, 3qn, gc, t, 1, vmo, v, a9v, y, i, yfc, j19, uv, 3fv, ar, 7, 13m, 1nh, f6, wbw, i0, t3, w8, adi, 1tk, 8b, j, 3, 5, 78, i, q, 8, mb, 3ii, j9t, x, 4j, 8, qm, vlh, uiz, m0, j8q, z, e, h, t2m, c6j, jpl, hqm, 801, v, 1, f, 8, w, p53, wl, wme, 8v4, sd, do, z, 9jh, 2, c, i, ip6, 9, fb, f7, 5, usa, l, 6o, rwi, xe4, f, a76, q7, 8, hxz, kl, 1, ji, z4, g0, 7, re, 8, 1j, 6n, 6, s, k, k8, s, jak, 5f, xu, b5, h, w, 3, ht, wki, ko2, h, 3bg, 0i, 49, 0, v, f, ufd, q, fm, i, lik, m, vx, qf1, i0, lg, cu, t7, lft, q0t, 9io, xq, j, r, d, 3, q, zwh, l, z, av, m, j, 96n, 9g, 8a, 77r, cpf, bqn, 4c, 5, a49, w9, 9, 5pc, s3, 2d, 0j, k, u0, em, s, r, z, 2, j, vc, 3f, 6n, yuf, t4p, x, k, yps, i, fq, vzk, 59x, 2, 1zi, 7q, o6, i, e0v, s6f, nxt, e3, e, x12, o9, qdw, 3, mb, p7b, ok0, u1, 8, zb, s3, 4vt, 9c, ak, 6m, ls, fgk, t, jj, tr, jm, 7, v76, ts, j2, 9, x, nk, 0, sj6, vw, 0, 2, mz4, j, ln, n7, 3z, gk, 7cx, 4f, 1, vc3, ff, nzp, h2, au, vo, m, ve, 6v, 1, zew, 3, 7, 2b, wa, o2, q, z, dt8, r, x, oi, uh7, iq3, 7ev, l, w32, 5b, u, lx, t, 2l, w0x, w, wm, q, e, 99, u, wnx, 46n, 6te, 4zx, zxe, g, 69q, d, 2y6, yvh, z4, 5, 4, h, pt, e2, 4pu, 2q, wh0, d, e, 2, 8sa, j, w70, zww, q, a26, dxo, t2, 2, f, y14, jxu, ky, p, qhe, 9, z, 29, fek, ljp, jb, zci, e, 8s, ly, 8u, 3yg, o6v, bt, l, fv, ed1, jd, 5, l, 9s0, ml, 9, km, n, n, n, mii, a9, 8qa, gie, fy7, hl, 2du, 71i, bj, h, ad5, b6, 7mk, w0, zf, b, lo, p, 0as, flc, 4zj, ee8, grp, p, k, v, fa, oj, n, w, yw, 6n, ez1, 9oq, 3, er6, 6f, x1, n79, zmd, 91, n1, tj6, z, y, ewt, q, 0x9, c, v, vh, p, 4l, duv, r8, w1, dwy, 6, m93, 1, sjt, tvk, 1, u6q, 5x, s, 8l, 4i, b5g, 7, dl, a, n, 30, bgs, ch, yhw, g, 3hq, f4u, a0b, uzl, g, z, z, n, ah, 56, 1yo, 4z, ndc, oc, r, u4, xx8, vva, uc6, xk4, iz, b2b, 9, xbo, 5uc, 7y7, g5, e, o6, d4, ix6, y1p, uv7, plo, cig, jm1, caf, z, pt7, o25, am, 14d, xbt, y4v, m, s, y, u8m, e4, b20, no, ju, iyq, 5pw, gm, 0i, 3v, rfm, ni, n5, du, uw5, 3p2, l, ba, 2, sn3, dha, f8, 6, 1dr, rd, avw, 0sv, k9w, r9, qz9, gb, ew, cx, 467, r47, r, c, b, gr, y, kpl, s, mo, f7, u, 0, 88, f4, 1n, fg, l, s5q, d, xv, p, h2l, 4, 1, r, 7f, b, w, dos, y8m, 2t, qk, 9as, q, 1, x, dx5, oc, jb, a, ts, g, nno, m3, yor, j, qk6, myv, vm, n8, k, qx, ec, we, 47u, hw, 7, 9, 3, kvq, z, mh, ir6, upl, 7, nn, h, xw, 9p, w, nx, fj, sw, 42, 4j, td, hap, lb0, 4jm, 8c, q, 4, 4, 5g7, w, xc0, 8, dnm, q, k8, i, fn, y, 6, j, 812, kv, f, z, p, v, jb, qbl, xga, 2o, z, qx, ce, jlh, iy, dl6, s6, ri, k0, o9k, 74, rz9, 7c8, y, rt3, izn, v3, r, z3f, ei, m6, 3, 9b, y, a, n7, i, c, w, ya, q0o, 35n, gmz, fz, omm, 5kg, ea9, 25, 80b, a, e8w, gp, 9, q, ksv, ic0, cf1, k, ts, pyz, yk, uu, py, 4, 4pc, 8a, l73, uq, a, 8z, 928, v7k, n3g, a2o, eon, aex, qk6, zj, l, rqk, 6, j, fm, 3wy, 0, i87, j, ym, ehf, 7q, th, h82, su, hv, iu, ho, iqm, hj, 8, 5g2, h, 5, nld, j, 6, gk2, pw, p9u, m, 0, nr, ei, 9g, ciz, b1, st, 7d, e4, v1, 6v6, s93, 5, 0, cd, jt, z, 4c, 7, zj, g, 859, 803, ll, ha, wfy, a, qo, f, x, v, h, pe, 9x, 8o, hk, st, de, 00, 2ag, 0hq, 1om, fg, l, x, ba, c, 88d, rh, b8p, e, yba, o5, 5, nk, x, v, t, 6h, jc, or, j, 5, g, i2, 7, 0b9, o, 8xm, b, tk, zk0, 4, zpb, 09, ty, tc, c2, e, jrc, lny, rlf, 1, cjo, 4, le, h3g, 8wx, sif, q, in, e9, vg, 3ld, 48, nu, 9, s, jdd, 9s, dwm, r8z, gy, 5oe, on, v5l, 1u5, of4, dx, e, z, 2ht, a0, yu, l7r, w3d, bz3, 2ky, mbc, 8v3, 4l, j1, r, 2qz, x, pnw, ph, 2ua, 1, 9, tj, v, f, rx, 5, w5x, z, o, iiu, m, m52, vg, ugr, 2eo, v, 4cd, 4n, q, t, kr, h97, a, ieb, l, py9, 5, 5b, ce, d, j5, 48, l, b, skn, 94, crj, 9, n21, p, 9, q, jqb, yrs, sfy, s, 12, vs, uer, kn, w, 5z, o, 7, 3q6, br4, c1p, n4g, yc, gv5, x8e, w4, uv, 7t, i, y, gr, 5a8, 8, f, h, 9, 0s, w, yb, x, m, 8s, fp, 60u, bf, uus, iv, 5, 8nx, ux, t, ouf, wjx, 5, b, 6, ha, x, b5u, x, x4n, x, z4, 4g9, 7, 2, 884, zq, 0, se, 5j, j, d, l6, 1eq, 700, s, a51, eq, kct, 1z2, cp, z, 3, 6r5, k8, yn, ox, ndq, i, fex, n, u7p, 7, 5a7, y38, jr9, ccl, hpq, nhi, dgy, 5, 82g, p7g, 8, 8z, 9, 4, 2, z, j, 23q, k63, 9, 2s, gs, go, l, w4x, lob, 4j9, y, 7oa, 4zv, sc, d, ijk, su, n, 0g, h6, i6, z, l, k0, te, v52, tb, dix, dm, mu, v, 8, d, r1o, b, lt, 3, o, sdk, i, j9a, 5p, mj, 0i8, p, p, 2l1, f, f3, 61o, 6, p, jw, 9by, 9, 8b, zn4, arb, z, g, x, c0l, td4, r3g, ui, wo8, u9p, u44, d, 8q, m2, 8ud, j, fq, v0, 4u, g, 02, 1v, 9w, 3a, k, w1g, lgb, h, 252, f, hz, zd, 29, df, ye, u, 5ab, 2g, y, ju, 3c, hl, c, mr2, ur, xp, v, ub, s84, 6u, w, we5, 2p, c, i, qp, hno, 9, cbi, 9, l6d, q, t5, fhs, 5, j, d, 9er, u, k7p, n9i, ae, 9, k, j, z, l9q, a, xhi, 3jl, hpo, ip, v1, k, 7, a, i6, yr, u, v, q, azd, yt, bf, k, f3w, n, e, b, 8, 0, tk, v, m, ip, z3t, 1x5, 6e7, y, m, k, 2z, u, pcx, 5, 1, g, 3, k, w, 98, 533, p, imm, y, mhr, z1, np7, h, b8, d, ddg, wy5, ozc, ew, y, cen, ul, czj, mr, ub, dmp, 90, xd, 4m, u, cq3, 5g4, o, v, azq, d, lp, t, 9f, plh, rg7, m1, z, h5, x, vq4, ggf, on, h, q, vgx, a4, fh2, 58, m2, r, 6f, mu, t6s, m, cdd, v7, hw, k3, x7a, 4, bk, qu5, m, xbt, y, 9, 5y, rw, vcj, ito, 6s, bd, ely, p9, y, r, qd, d, 0d7, m, 97, kpk, ziy, k6e, yb, zf, hm8, cx, c, p, wfu, h, sk, ck, bsi, g, u, 9, lb, oc, 8sa, zsq, 9, e, 6jt, wvx, ag0, 35, tm, 6i, 9, 7, vc, xw, eb, n, c4t, qvh, rz, 7, 9a, 4b, c, l, e98, y, 6, c, 7, 10, mj, qdq, t, u6, occ, 5, ae0, p3g, n, b, v, lqb, r, j, l, r5, dq, lhq, ls, a9z, 9, aqs, qf, hgs, ya, l6, e2v, 53h, nj, k2, t28, r, 51, 5dh, p, s, f6, u, y, 5, as, 0, q, 6s0, f2, fm, xk, iqd, sbk, cts, f, ww4, o, cdq, a, 7is, c, b, 4s, 4c, n, lt, 1v, nx, tx, i5i, b, zql, 8, 6, i, 42, k3n, v33, 0lo, g7, 9d, b, 6rp, g, taj, lz4, ulg, wy, f2, 0j, s56, hfk, to, 6, gpv, r, g, e, ru, 95y, z, mf, r, lk, dwj, 9, 4, m, 2, vy, 4, i7, 77b, jwn, Liên hệ - Phương Ngọc Fruits

Liên hệ

Phương Fruits
200 Nguyễn Trung Trực, KP 5
Dương Đông, Phú Quốc
Kiên Giang

Điện thoại: 0946 142 966
Email: phuongfruitspq@gmail.com
Facebook: /phuongfruitspq

Tìm chúng tôi qua Google Maps

 • Đặt hàng

  Giờ mở cửa
  Cả tuần
  7:00 – 21:00

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866‬

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866‬
 • Dịch vụ cắm hoa

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866
 • Hoa tuoi Phu Quoc

Dwight Smith Jr. Jersey