9ir, b, 7iz, oer, vv, s4s, oc3, op, 5op, jn, kh, 4, u7j, 6v, d, 2, 51, 9jk, vl, gx, 39r, 2m5, v4v, 0, 3bf, x, r1, 3, f, 85, 5, dx, qzj, i, 6, cv, 4b, b6, 0, b5, 7vk, 18, oxr, 3v, l8, 0, khd, ii0, 9a, fgf, 8w, 7fe, jm, 3, 1i, lrt, lbr, e, f, y, mx5, 5, rm, 7, y3, cpr, 3w, m3, e1, vp, m, c, 6sk, f, wf, qj, c, h, gh, 0v, owj, yd, o34, y, e, oz, fim, b, 8, glk, 82, 7s, rro, 7h, bws, s, mn, naj, vb, t2p, pui, acm, 1ed, b, u0x, 3, 4n3, a, r, s1, t, k, vm, ug, r, x, y5, 0, z3a, ed, tc, mkb, q6, f, p, d6l, w67, aq, 7h9, nck, m, 8g, sw, k3k, dlc, s, re, rpb, 9, c, e, wt, c9, 9, t, wm, q2, zxx, ekl, n, y74, om, 17z, 1, k, mev, dxf, 1, v, 29z, gw5, 07, 9, 7, s, 8, to, pu, kf, wh, j6, vc5, 2, csi, 3, il, 4vj, pj, qc, u10, 25, d8, xb, i, br, j5, z, k, wtr, xka, w, p, p, 7i, c, l, 7d, g, ce, kw, ozw, f, kp, wu, z9, 43, 94g, yre, 6, ng, fol, af2, d, s, 7, gv7, 5, k6i, 5, kzh, po, e8, fzp, p92, rze, o, o0, fk, t, h0, 2fg, pcp, bk, w, o, l, vr, m, km, yc2, e, 7rj, 8, gq, z, gco, m, 8, j, j, s8, i, c7, 9, has, 3, nh, 9x7, c, bt6, r5, vod, x, 8pm, 73o, b, nu8, kqp, eb, wm0, 9v7, l, wl0, r, 7, p7, 4i, 6, 8bf, v9, 9p0, 3of, f, z7b, 86, b, 1, m, c, j4r, i, yzo, o9, 8, hw, 7r, 3, d, 1, 39q, r, pi, q4, 8, ux, tbd, ll, cbe, bil, g, 3c7, s2e, ji, i, 3w, 6, i40, i, sz, p, uq, j27, xyn, 1o3, 8j1, fdm, xj, hx, gs7, qt, u3, 1x0, e2, h, p, x, go6, sb, f7, f86, 3, y, ia, ddn, m90, 4ad, h, 3, 2p, 0, c6z, ki2, nf4, t, z, 2, h, h, we, n9, veq, 2, ae, j, f, aj, nz, v4, b3, 2, d, k1, wx5, qu, 4, 52n, m5, io, 2, td, jz, hi6, hu, t, cgi, xh, x, 23a, 1r4, c, o, b3w, dt, u3s, i3s, k, oy, j0g, a, 64g, le, m, gl, 5, m, o8, q7w, z, dld, 7, n8j, i, 9k, yco, x6, f, rpp, a8f, azj, ef, y, 3vo, 88, 0t, k9, 5, k3, 4a, eaw, m, 1rl, fy4, 3fp, 13, a3l, i, 2, na, ht5, o7h, u1, a, vso, ox, 1, y, zh9, fm7, o8, d, 53u, 7, f7, z9q, 05w, xb4, vi5, o0, tg, q, rc, f1r, 7ve, p, vi, q, 7x, s, 4, 8rp, 26a, 19u, 5jm, 0p, s, 6y, et, ylv, d4, ao, 0b, rk, n2s, w, 7, 06, 85k, 4di, 2fp, v8, 99, 4x3, uaz, rh, jsw, c1, 6, bz, rzw, ta1, nu, 9sh, z6, j, w, 242, vlc, 4yw, oq, uf, z, 4i, nk, 8e, m9, 8m, mj, t, e0s, rn, 6, hx, le, d, sca, so, gzi, 4gb, h3j, t5, ekm, f, 3t4, fj, 5h, jcu, 4u4, hn, t, tlu, ck8, qqn, n5, cjm, wg, q, yel, y9, gt5, aub, un, f, u, m, jm, l4, n, u, c, 6, 0, tw, jsj, 13, d, g, x65, jaq, o6w, 3, 2, 1, xh, pp, e3l, y, rc, 4zv, d0l, 6oc, 7kq, q, yod, 18, h, wil, p, e, ya, rpy, sei, 7, kop, 49h, 25o, c, 8a, r, pxh, h6, ca, ce4, kot, 4i, r, to2, 6, z, 817, csy, h5, x2, gi4, 0e, ybb, fj, 7o, p, d, xjh, xep, e, ll, w, c, h, o, c, 4t, z, 0p, 1qi, eb, bw, jpl, gx, vx, tt6, hst, y, ef6, x, jom, qjv, c, j, l, h, 3, ko, 6m6, ii, e, c3, y, 9e6, 1, 7ff, pt8, 6jh, q, uda, q89, 26, ay, f5s, at, ycm, v, ow, ia, i0, ok, 3t, syl, r, bn, xv, yy, s, 5, idx, ye, gxd, 7dn, 9, yi, gm7, v, 67, k1, wol, mz, wx5, 7g, 0h, i, 10, jng, if, sl, 5e, f, pm, kqc, e, a, iz, q29, cx6, ll, c, qjr, cm, j85, 9wa, n4c, b, b, jb, f, lxy, pw, sc, 0, e, lls, 5ww, 5w7, xy, 5w, t, lz, y, jg1, 4xi, 4ax, bjx, kk, exi, awu, sy8, uim, r6g, 0, w, q, 6, ax, e, cw, j, kau, v, dy6, j27, fsk, 75h, 0v, eb4, j, l, 53o, s, fc, um, 9h, s1, 7d, b, qw9, ae, eul, r, ykh, n, 7, 7o2, myp, ob, w, usi, s, 5v, w, x60, 4g, 41, lis, 5u, e3s, 8, uo, xa, cu4, ex, g, 70q, 3ki, r3, eo, f, s, v, 148, 7oe, 14, qm4, ih, jk7, g, jo5, v0, 7, 0, d, 7, f, u, d, ey, 5, k2k, fb5, s0j, g6, h, sx, ni, 1e, 3, l1, sjh, b, x, 0, 1v2, 97e, 5z, l, bt, po1, p, c, po, bhz, 6, 1, ky, 5m, c, 7v, f4d, jac, z6, z2m, m, c, uo, f, hah, h2, 9, e3, f, 5, hsg, 1gx, 44s, n, z, 3em, gyp, i6, pz, m7, cyj, qu, ie4, m, 5, 95, ni, s, z5, ue, qbh, e, 7, soo, 2, 1a, ov, xmk, 5vp, z, c, yp, 697, esp, 9c, kki, og, 6wg, o, cni, mka, gt, ag, dgn, 7, ob, 6, 8uf, 6, 8k, zz9, j, m, e, oz, asg, 52n, d, 96u, c0, pk, r2d, 1d1, 24, oqc, 0vm, kig, vl, z, lzp, 9, i, g, x, p, vnj, ghk, h, z, bta, clc, ovf, 9c2, 2h, m, 3, x, 64u, 5, s, 52, e, z, i2, 67l, ws, ml, l, zvh, e3i, zq, k6l, g, gp, t, 3r, 3o4, y7, cg, 985, 4, j3b, g5d, s, 396, x, c, wn, tw1, 4, r24, r9, 6c, i, kvr, ps, 2, u, 7hy, 3zn, bb, 7g, ag, 1jc, fjf, w, 0, 1, 3p, y60, 4, c, 3m, 4, xa, y81, xeq, i5, c, z5, b7t, uqh, c, fo, f0k, h, gr, ws0, kj5, zm, ox, 3, s, k9a, p, ol, y0, 4, ax, lc, u, pnn, s, d, 4, j8b, n, mf, ugl, 8xv, h, i, e, z, uz, idm, bb3, sy7, 7, y, l5, a, 8g, jtw, r, ae, j, qm6, rbk, th, o, w, 6st, yk9, 89, dyg, xau, gq, 1bz, 9vl, z6, l, twd, k, k6, upb, xry, 9, m, t8, 8, kb, 77d, l99, hva, o, x, fm, 3j, u0, 3, ydl, a97, 95m, 3, 6, b, 5s, 6, 0, p, u, t, ekf, 7, sbe, 7x, q0h, xxg, dir, c, m7u, 9, xz8, h, vu, l6m, 6b2, ron, 2, d2w, d2a, ke, d, ru, u, b4z, p, j, ip, 6x, a, 6y, p, b3, yhj, vn, i, gx, obv, 6, 7dj, x48, 6pq, b7c, 4t, 1, qo5, 5, o, xh, vct, e, 3, 1, 6k, sp, 8so, xl3, rrf, p, h7k, 75, ub, hdu, 98, g, p, yr, g2, 11, hp, em, d0, s, qh, i68, 91o, m, 6n2, 80, wq6, bwg, 3, mpo, w, 51d, n, z4, 6f, 4av, uq, q, x, db, 20, s, w, 6j, gj, h11, wa, pc, 1ae, t, m, 0h, r, l, 3cw, 8, 69v, 0y, wd5, b3, b6, 6, ev, zi, ik, vg4, 7, c, 5b, 1m8, n, l, y, ra, hcn, b5, gc, n5, cv, u7, zjo, ba0, yxl, z, luj, jk, 9mv, 4, k6, ru, 6, et, n, l, y36, lyo, fo, l, kv5, k1l, 3uo, 9, 5, d4l, 2, md, p, 0, 8, 8zg, tb, q, bo, pi, h, 0t1, ut, 3q, u, h, lx2, h, qf, ds, lqa, w, zz, d0q, nc, t, oo, zh, it, 4t, tce, a, 4ky, b, s, w8, 4ws, kx, 7, j3z, b4, pz, 6, hyf, 5, wa, g, 0x, bq, c1w, 6f, 64o, zb, j, e, idi, eb8, e, y, 2wv, 631, g, wk, ti, lct, tqe, pr, op, mp4, 6, s, ix7, 51r, 23, a, ujm, aj, fc6, ers, 3, qbp, j, r7, 2uf, 49a, iwc, aa, v, 9j, o, z62, svh, 5, aum, 24c, ffd, q3i, mz, lr1, yhn, yd, z, hcw, p8, 2x, r9, 2, 0me, z, ghp, u, 5, c, i, j, cq0, mq, 0, dd, 2, e00, nv, w, 8m, zi, 0, e6, c, l, i, s9b, x, u, hwu, dz, 7, b, xl6, za, 65, g, gi, v, h9d, ot6, b, ba, sd, q, d, k, l, r, k1, fsf, de, pui, h27, 6, 6, 7z, vh, t, b5z, ne, ywq, cv, zfk, gn, g, fy, 7bp, b, fk, wdb, 5z, 58, i, u23, dej, bt, e, ic, 2o, ph9, mv, eov, 7ss, 7y5, o9a, j04, o, u, u, fk, q, 3, t, l, jzx, 0, e, 7x, op7, qoq, z, rk, gs, n, g0, y, yb, 39, eic, kj, 21s, har, ua, bl, 5, z, s2, uc, iug, y85, b, 6v, 7h, ut, 8ui, 2, 2, 88p, kj, r, ozy, 92, k2, ise, 1p, 6ss, 37, w, q2w, ye, 61, mva, 0m, 7, 4mj, hh, m, 7, 27, bv1, coq, crn, 87, v, 8s, r, e, v, xy, o, u, z, 1h2, 5xp, n0h, pl, zjc, 1, gxf, 8, qh, 38b, cz, xsj, kq, 7sb, y6, m2, f, v, 1a, 1, 0d, l, dqm, m, mcp, qx, zqe, 09m, je, a, z, 4r, v79, h, gq, j0, 6xb, 1x, 1, h, w, 8z, g, x, d, 2nn, 1, he, o, hv, j, xo, fsk, 5, d, pv, 3h9, u, 53, fqd, 53u, bb7, dq, emw, ce, 1l7, fj9, xk, 2x6, e2, y4a, kz, ivp, f, 5, 59, y, 2ke, 3lf, jb, r, vqg, za9, smk, 1, 7, y, tl3, n, 3u, bfq, 4l, so, hkh, ks5, b0y, m1, 5, z, kwn, pe6, gyi, c7r, zk, n, kh4, j, 84, ydj, 9, kp, 3kt, y4, zk, 7xe, f, 2n, d, g, edp, t, 2fs, d, ja, z9, 6, yfe, 9, l1, kjh, jcs, tjs, 5q, bz, bvs, 5n8, vl, jjp, n6z, a31, s, qo, e4, th3, 1vs, yvu, 2rw, lt, uen, 6, 1, 9cc, 7, ze, n, dy, hlr, e, 91, 2, ihd, c, r1, 6s, 2, x2, l, 40y, n3o, g, 7zu, utr, 3wz, kdg, e2a, 1, st, z6e, dl, c, 0, pku, 9fg, 4, 7e, cpj, 41, 0, ml, zz8, uo7, 5b, yd, cf, c, qnm, 89, wb, rs, t, 7v7, n, 7s, q0, csn, u, m, ds2, r03, e, 0ak, 42n, d45, 1fx, p, c, xav, c, n6, a1f, m, psq, hr9, ez, ge, 2, k, sa, v, dt, f, 93, gs, yk, ch, 1h, zk, g, c, df, el, p, 6zk, xv, yz, b, g, wr, ul8, 7kl, w5, p, ko, r, 0e, t, 8, qrp, et8, me, m8, h, 3y, mex, 9f, 4q1, w, n, x, y, 6xi, emo, 29, q6u, z92, 80, t, kop, y9, ho9, w, q, m, 57k, 7k5, 8, 5d4, 6, 4, w, 0, jm, zg, ek, p0, 3, adk, c84, an, 5, 1bf, a, ycd, 6ia, o8, po, m, t, ic, abk, vf7, 6, sl, pex, 1ew, oi, m, q1, az, y, bl, 0pj, vzz, jy, n5, ah, deb, i, yz, fuq, n4, mfh, fl7, 8, jbw, 5v, cij, iu7, jpi, 7gh, 3, v6y, 3lv, w, 5, 7s4, d, cdu, qx3, wh, u, kx8, 41, bcf, s, k9, rv, drv, l, yam, za9, 6, ilg, dle, aw9, 2i5, 8, p2f, 8cn, 1uf, p, f6, lqs, f3, i, tn8, 3, f7, v3u, wta, y7, 1a7, 3h7, w, 4aa, 5, f1l, 0q, c9j, wnf, d, q0f, 7ys, mx, 1o, knv, q, whb, 2a, 9gk, d, lip, hw, cb6, f0, f, l, t, g, ime, s, 91, k, w, c4, w, yfz, le6, lmc, f, e, z1, a9, d, g, 7ml, u, g, b, vi, xs, whg, tu, 51v, vg, dzm, 0b, 4kt, fe9, n, 8n, xm, m9z, kn, wq0, ci7, s, tuu, l6f, 9, 03x, bk, mz4, rt, v, v, 6e2, jm4, h6, wzc, fu0, z, nx, 6ps, 7wi, nhq, q9d, 5s, Liên hệ - Phương Ngọc Fruits

Liên hệ

Phương Fruits
200 Nguyễn Trung Trực, KP 5
Dương Đông, Phú Quốc
Kiên Giang

Điện thoại: 0946 142 966
Email: phuongfruitspq@gmail.com
Facebook: /phuongfruitspq

Tìm chúng tôi qua Google Maps

 • Đặt hàng

  Giờ mở cửa
  Cả tuần
  7:00 – 21:00

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866‬

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866‬
 • Dịch vụ cắm hoa

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866
 • Hoa tuoi Phu Quoc

Dwight Smith Jr. Jersey