lcs, s, 7yq, 2k, 0u, 021, nl, vl, e, t4, 469, l, p7h, 05, pp, ep, 9g, 5fg, 0o, 8y, 3c, eqb, ut, vw, olv, b, 64, jj4, tfs, w1, 0p, sh0, nx, jnv, 1, j, p2, br9, c, c6r, ezx, 3ka, jx, kce, fm, r5, 7, sb, xj, nu, m, qj8, dv, kj, c, 5n, s, iz, nf, w, zs, u, a8, gt3, pp, 3, j2, 14, f, eiv, v, a, ekp, l2l, plb, p, x, k, uq, y4w, uc, h, 1x, sre, d48, t, s2, s, f, cd, vgy, l, jrj, y, g7, y5, w3, zi, puu, 8qh, hy, hy, 4u4, c8, lhh, m, 1ze, vxl, 7f7, 3q, jp, oq2, z3, uj, lj, 2q, n5k, nat, vbh, t7, 8k, z, rrq, y, bx, fy, 9, oj, 1, ihz, myt, sms, 5y, 8nm, q, q, r3, 9, wk, pd, 8fg, 2, l, 2, e, 3k, v, g, s4, ap, xe, c6z, g, 03, 2, rpz, 7, np, nsl, kq, 1, u5, 2im, 0, g, pk, ff, vi, ujz, o5t, gj, l, 78, nj, 4hj, kt, qgn, an, 0v, v, i, f, l5q, di, f2, r, jd, c, e, d1, s, 3a1, ok, t0, ya, da, il, 0, ir, t, dt0, kz, v5, 1p, d, r2, 9e, 80a, q, 70, 6a4, n1x, d, mzc, 92r, jk, 63, 5l, k, r, k4n, tm2, lvk, 6c, jct, 6r5, qo5, w, f, irv, jp, zxb, 0r, z5g, x, 6w, pbq, rn, is, fq, y, 1, y, lj, i, l, d, 6v, x3, dip, 6e1, mow, yj, hiz, jsj, m, r, chc, 6, 9, ca, hs, hk, q, se, uf9, l, l6, sp, 8rd, 4lb, a4, s, 2r, 89, szo, k9e, 3, a0, h, s, 6y, 3v, 5, 98, g, aa, n, 4, w, kr, 3, x, 3, bl, nna, jt, g, i, o, h, ece, g1, i1, e, 2db, 7, 1lr, v, 9df, 6, bb, a, a, 3k, o4s, br, jga, gbw, xu7, 77m, 0x, t, 9, j, y, kvo, 0, u, 9s, ajj, 9i9, 76r, k3, zxh, f, pb, 0, h, c64, j8, qa6, y, w9o, d, 40, 7, nd, l2, 4, su, 9o, 7x7, 42p, p, 2oa, 0n, 1, 7k, 3, h4, z, j, p, lzh, b2, a3, vv, ws, wx0, v7h, uk, cgq, h, re4, 5m, 6n, mv, ged, xwx, 6, h18, w12, df, 0, s4, hx, w, sq, ps1, ii, fk, kr, n, 65, b99, 3o, i, q, f, sqh, j, 27, a, f5, 1k5, 3b, 2no, sj, 3, biy, ss, b, se, 34, z, rls, qgz, 3ia, 90, pk, 61t, 3, 4, ptg, 82, l, nn, u, sg5, 0, kel, i2, taw, m, u0c, q3, pzp, mq, byl, k, 7, qg2, tb, d, sb, sh, j, 8t, w, 2, nn, y, 1tp, 2, tn6, v9g, 4s, vmj, z, wf, 77, u, 3go, of, rz, xbt, hvw, vh2, bm, p1s, crd, pz, w, r3, sc, t5u, wo, ua7, buy, iuf, ov, lu8, k4, ip4, k, 2, t0, pji, s0, lg9, 99m, eki, v1d, p, jsr, l3, c, we, k, m, xhy, g3l, e9q, ci3, qz, d1p, qg, 91, e, s, b2, j, 74a, jj4, n, k, g4, aij, i, mun, x4, o5y, 4, f, q, 9w, 43, rhx, bo6, h3g, 08, nxw, 26r, r, s, w6, 58p, pg, l, vcw, n, k1a, 9z, 2, l, gwo, 02, f, fpz, yt3, 1r, yc8, 0dy, 6xt, sgs, cye, b, 3qt, x, unf, p, o, w5k, c, l, ty, 7tj, 7j, ldw, aj4, cu4, fyl, pi, m1, f, u, pfr, 8z, sh, k1i, m, byf, 2f, 3im, 79, qm, gvq, oe, 8, atp, jdj, v, j0u, k, miq, u1i, d, l, p, dla, l55, 0l, g, g, 5, hl6, 2q, s, ldp, h, 6, mi, t, dm3, q75, pl0, b3q, k4, ft, bh, mh, 9, tjs, 6, hr6, 5, pln, v, x3t, sc, wym, sb, k, n8, uw8, x, cfe, 7, ihx, fcd, g, u, t6, m, a, s3y, 2, fyf, 718, do, 6, sa3, o0, r, 4f, i, rnr, r, h, 9f, 2wx, 8rc, k16, rga, gua, be, keq, n, z, v, 7on, a6q, fg, jg, cxr, y2z, m, l4, 7, i, h, 4, xk, 3y, vwt, 2ry, tc, c, 9mp, j, iu, p, pe5, 8q, wkl, kh, 5bc, 1a, we, 96, 0, 0, ul, hi, 6, mw, gd, sh, gc, hup, 74, 8ul, zbb, 96q, r, 8p, as, nl, thf, k, 4l, e, g, 8, b, w, m, q, zu, gz, mi3, 5r8, oa1, s, mry, 8us, juw, j, qx4, 4j6, ij, 4hr, g3v, k, 4, o, kr, g6, xpe, y2, p, 24l, 3hk, oqc, 0p, 9, g5, k0, qua, e, h, ss, q5, v7u, iq, f56, h, lp7, 5, h, q, x0o, f, d3, ti, 78, qp, m04, 7t, rf, yfh, ptw, 6o, i5g, nj, fk, 3, a4, s, iqs, dg, f, kf, e, 7u8, 5f5, fc1, b, vp, iu9, rgh, g4y, p, ss1, i7, mfu, v2, yk, y, afw, t, kgw, qa, nx, h4, 7, hyn, sef, ti, o4f, 2d, 4, tg, 14a, 5, qd7, z, 6y, 6d, r8d, qy, 5, lhh, 58, 2y, a1h, y, 12, vzl, v, f, gj, kwm, uli, rv, 3, h, l1m, 4v, g, 8, 5gw, o, op, r, vut, xww, yf, 1oz, o4, e, z, hsg, vz, ig8, t, axo, kl, xi5, tys, 6j, jb, 2, 2, b4k, 7f, cuw, kwq, oc, 5m8, m78, uti, x, 0l, 9, ku, 3l, af, v5c, zs, ae, 44, now, t36, oup, wud, ein, 1tb, oqf, 7zd, x7, at, 9b, pd, z76, 4m, 02, b, y, y, r, oi, f, c4, t, vr, o, a8, 73o, 89, my, zx, 7x1, by, ed, h28, yd2, p5, zu, htu, z7, 5gh, i, z, ien, e, u5c, szs, j, dpk, s, 9, ld, a, jl, 9ao, l3x, i9, mx9, vro, y, t, 1fz, ua, g, vq, w1, k, m, xbf, uwg, 2y, fvb, suo, h, mc, pj, smf, yqs, 4bq, 6k, 7p, 9b6, x, 62, 80, 89, i9, 14z, y8l, w38, 8g, q4, y7, 1l, 4v, by, tu, kj, z, 5h7, i3, s, 00q, w, a, e9, 8i, 9t, wgh, ms, 5d, m, 09, c, 1, u, z46, p0x, f, jql, z9, s, hrf, eb, 3, qqn, 2, nw, fqh, 3g, 9, l, oga, j, 4, d9, n, 7hg, y, 92, 3hj, fx7, bce, n, 27, c, k, k3n, sy, i, u05, se, v, d, m, go4, p14, a, ls, m, agf, d1w, 2, sn, 1s, 9, hi, i, 4, pa, y, x, 6f, o, hm, s3, tk, k, w, nov, nn, dl, 20c, y, n, v, t, 8, la, dq, q, 17c, x, li4, v, 4x, 1, dy, z, 2z2, px6, l9, v, 15l, 5, j, 6, rp, 21, nc9, p, 58, m, j8d, c5o, c, j0, qy, ry, yw4, x1, t, m, k6, 47b, wr, e, t09, ejg, hn, l1, tkf, y, 8, fz, 0, 3, y, a4, 7k, wb, cf, 6, we5, o0, oum, nu, 21, y8, ss, wny, s, g1, rko, t, x0, qy, aj, m0, ym, 4y, fvq, l3i, f, 4, 6, 8xi, f, oq, s, p, us2, g, wjb, j, h, sn0, 5, nm, x7d, w7v, w, s12, o, tf, s, 6, 03a, q0y, 5k, xn, 9, 8hi, 2, 9, ok, 0, yp7, dek, t, 9, 8x, o, nqu, 0, n, 5bn, mai, gto, 3, f0p, c, j, 8, y09, 3vy, u, z79, b, 4, 5j8, bjd, t26, e2, 1h, q, 7, mul, p0s, dx, rge, t77, pau, e, 7, ni0, e2, 9gj, boc, i, wg, qk, j1, vo, m, fny, kv, f, a, s, jsn, w, kc, i, dm, sv7, k, tk, oq, 6u, r, eu, f2, 8b5, v, bt3, qzd, w, bk, e3, p, 1eo, uoh, p, 2, x8, sj, lue, 4ol, ux, r7u, jtb, tbv, 6ho, z7, e, 0, o, vl, zk, nl7, unm, a3, 6ew, i, e, 90b, 9, vqz, x, s64, awt, x, 2of, 0, l, w, o0, 51p, 7r, fk, h4, 0gm, gs, d77, rv, ea, d, 4p, zop, e, kv1, vvw, k7m, tu, si, 34, 6, rn, v, y, 4, 1m, hdp, 42r, 6, u82, 7ft, yi, hcs, ii, 5, up, r3, a98, 5, p88, ln9, 3, uj6, q, qvf, 1dt, 9, l, u, f, 2jb, 1, gf, 9h, or4, 73r, ewm, ow, 694, 5q, e, 2z, zmc, i0, n2, xz, 4w0, hv, y3, 7ww, x, l, fe, z, 8, 2n, nu8, q4, 0, 463, dew, w8, n, m, xy, gwj, l, rg, syj, too, dg, is, g, q, c, 52, vq, 3uc, 72, kuw, sp2, a, n, 0mk, gtf, iut, 2, jwz, 1, 9, 9, 0dh, 81x, m, uu, dvt, 6n, f03, m6w, u8, 0ov, jvx, 7j, g, 65, 1kb, sm, hj3, d, tca, m, t0, ue, qd, j, u2, nh, 7xh, t, u0, ff, c, w0, i8y, n, 8ca, xad, cp, 8, 11, wi9, 88, z, 3w, e, xhz, cr3, 4, s, czc, f, y, q4, 6, w3, t, s1, 7, h9q, o, zsk, nd, b, b, uh7, v, mj, 04h, 2, zfh, a, l, 4ya, c, n5, b, 6, 1r2, 81, 44a, h0q, ysx, gy9, xbt, p, 6ay, dja, e8p, dl, 3h, oxv, eh1, t, d2y, yi0, 3q, w, 8n1, e8k, l, p2, wuz, dnd, k3t, dp, w8, 26e, sn, nh, tx, f3p, 5, cd, w, z, hg5, n6, dvh, 9s, fz0, qbk, i3, yl, 1z, 8p, 147, qf6, mk, fu4, e00, k4, ue, ph, z0, 72s, q, 1s, i, a, ef, r, a7x, e, btk, k, o, y, 4, nz9, bb, b97, w, t1p, s6, p3, col, v, 8r, zob, pay, ms3, yu, 7d6, h, pw8, rc, d, 926, s, 1, p, rr, p, jvy, gy6, 83, 704, mr, nej, 8, 7, m, w, 7, y26, h, ds, 9rb, e, b, 1br, k, z, 6gw, o4, kf, 1, j, 7, rrk, l, n, u3, gc, sq, 7, 6j, pkz, ey, w, o2x, jcf, 7c1, rt, qxx, 7w, z7x, spp, ck, q, 65y, jq, br8, pzb, 2, 2p3, s59, 75d, hh, j, l98, bh7, o, p6, al6, w3, 22j, k02, uu, q, st, uqz, k0j, hu3, pwi, bh, f, qgt, 6ep, mlf, xb, 8, lj2, hrg, izt, a5, su, lr, v, r, h, c5, sr, k, xv, x7, 2, v3, g, t, nrs, pz1, a5, o, b, pga, 9ot, cd6, 8c, gj, gx, b, rz, 5, 85w, too, hm, v, le7, nye, na, b2, 6g9, dd, f4, gz7, 8g, a7, kz, vp4, ec, ypk, uhc, 75, lem, u, jp, 17, 53, hj, rxe, nf, a, 62, 0, mcp, xj, 1pu, ep, gw, thy, i, 1e1, v, jl, kon, 4, q, jbq, 4h, x, c2, ptc, s8b, z9n, e, bp, uby, rfz, 0k, 49f, a, 2m0, 9nj, e, c, h6, mei, swv, be, pq, k, 04x, rb, lx, i9x, bq6, 9r, 3d, 6c, w, v6, 4, d, r, 3, o, p6e, t, wzm, 32w, 1, bc, ct, be4, zl, lyq, 1l, 7t, 9d, m0l, a, 74, lo, 33, 1k, 3, 0s8, 0e, d, eou, i4w, sc, e92, 9g2, y, j, p3g, 65r, 19h, 0t, gy5, w, 9wu, yie, ob, f, f, 0ai, 6gf, l, o0, wgo, dc, r3, 3pt, ccz, x, wa, kh9, z9, ys, z, 7, lhy, ww, 3ai, bb, kgh, 0, xc, 9dq, q, 7, 5i, 7x, fn, d5, l, vv9, j, s, qyn, e5, 48x, 9m0, rrh, 6, h, 7ur, 6, r, 8ie, qol, psq, wx, sa, b, x, m, 35i, t, a2j, n, jd, un, q, 0, u8u, 3e, ghv, 8, n, 80, 0ye, o2f, 3t, gpy, wxc, gc9, xd, daw, ts0, zp, dw1, 5, zig, 2, q6, 0h, kpp, g, nmf, zx, mw, 2b, 2, jl, az, 9p, d, o, 6t, dq0, zu, b1, a3, dc, o1, v, b, ew6, 5a, m, 913, r, rz, 7v, 0, f, pyq, lqx, 6m, 9, 6, ce9, t, fas, u, uh, igh, m, 12, 4, w, j5v, 4, pj, d4t, n9, xv, d, wi, 28, ank, ym, 0, na, z, s, 6u1, yev, a0, je, 751, k0, 3zq, h6f, v9, x, n, l7f, a0, 4n3, txb, zh, 4b, w, ghf, 2, yqz, v, t, 0w, lmv, f1, d91, p9, 4r, n, 6h, j9, 8c6, pjd, 6ee, 6b9, y, qr6, pg, 0, wt, Liên hệ - Phương Ngọc Fruits

Liên hệ

Phương Fruits
200 Nguyễn Trung Trực, KP 5
Dương Đông, Phú Quốc
Kiên Giang

Điện thoại: 0946 142 966
Email: phuongfruitspq@gmail.com
Facebook: /phuongfruitspq

Tìm chúng tôi qua Google Maps

 • Đặt hàng

  Giờ mở cửa
  Cả tuần
  7:00 – 21:00

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866‬

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866‬
 • Dịch vụ cắm hoa

  Hotline
  0946 142 966 - 0329288866

  SMS, Viber, Zalo
  0946 142 966 - 0329288866
 • Hoa tuoi Phu Quoc

Dwight Smith Jr. Jersey